Sunday, December 10, 2006

حال و روز من دور از دوست

از دوریت ای تازه گل باغ مراد
چون غنچه چیده خنده ام رفته ز یاد
گریان چو پیاله پرم در کف مست
نالان چو سبوی خالیم در ره باد

دوشنبه بيست و نهم آبان 1385

No comments: