Sunday, December 10, 2006

هشداری دوستانه به شاعر شهر سدوم

چون همت من هوای نخجیر کند
صد همچو ترا بسته زنجیر کند
زنهار بترس و دل ما را مشکن
چون شیشه شکست کار شمشیر کند

دوشنبه سيزدهم آذر 1385

No comments: